Friday, October 8, 2010

Ke Arah Kualiti Udara Yang Bersih

KE ARAH KUALITI UDARA YANG BERSIH

Sesungguhnya manusia memerlukan kualiti udara yang bersih untuk kesihatan dan kesejahteraan hidup. Kita boleh hidup tanpa makanan dalam tempoh melebihi dua minggu, dan tanpa air untuk tempoh beberapa hari tetapi tidak boleh hidup tanpa udara dalam tempoh melebihi empat minit kerana ini akan mengakibatkan kerosakan yang serius kepada otak manusia. Oleh itu, bilangan hari dengan tahap kualiti udara yang sihat dalam setahun telah dipilih sebagai satu daripada MKPI. Ini adalah bagi memastikan orang ramai dapat menikmati kualiti udara yang bersih sepanjang tahun.

Kawalan pelepasan asap hitam berlebihan dari ekzos kenderaan bermotor merupakan salah satu tindakan penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar (JAS) yang telah dipilih sebagai satu daripada MKPI Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun ini adalah sekurang-kurangnya 100,000 buah kenderaan bermotor diperiksa. Sehingga 31 Ogos 2010 sebanyak 164,886 buah kenderaan bermotor telah diperiksa di mana dari jumlah tersebut sebanyak 2,382 buah kenderaan telah dikompaun dan sebanyak 321 buah kenderaan telah dikenakan perintah larangan beroperasi yang di keluarkan oleh JAS kerana tidak mematuhi standard pelepasan yang ditetapkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pada keseluruhannya, peratus pematuhan pelepasan asap hitam oleh kenderaan bermotor adalah 98.6 %;

Sepertimana kita semua sedia maklum bilangan kenderaan di negara kita semakin meningkat pada tahap purata 10% setiap tahun. Jumlah kenderaan yang kian meningkat ini perlu dikawal dari aspek pelepasan pencemar dari ekzos kenderaan bagi menjaga dan mengekalkan kualiti udara supaya sentiasa pada status kualiti udara yang sihat.

Oleh itu, adalah amat penting bagi pemandu atau tuan punya kenderaan serta pengusaha-pengusaha kenderaan perdagangan (fleet operators) sama ada kenderaan diesel mahupun petrol mempastikan semua kenderaan mereka diservis dengan sempurna dan mengikut jadual penyelenggaraan yang ditetapkan. Penyelenggaraan yang berjadual hendaklah dilaksanakan supaya kenderaan tidak melepaskan gas-gas pencemar dan asap hitam yang berlebihan.

Baru-baru ini saya telah merasmikan Pusat Pengujian Asap JAS Negeri Perak yang merupakan Pusat Pengujian Asap Kenderaan yang pertama dibangunkan di dalam negara ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Jabatan Pengairan dan Saliran, khususnya Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak yang telah memberikan kerjasama yang begitu baik sebagai agensi pelaksana dalam membantu JAS menjayakan projek ini seperti yang dijadualkan.

Projek Pertama yang seumpama ini dilaksanakan oleh di bawah peruntukan projek pembangunan Rancangan Malaysia Ke-9 (RMKe9). Projek ini telah dimulakan pada 17 Disember 2008 dan telah berjaya disiapkan sepenuhnya pada 14 Februari 2010 dengan kos keseluruhan lebih kurang RM 7.3 juta.

Selain itu, projek yang sama juga telah dilaksanakan dalam RMK9 ini iaitu dalam peringkat akhir pembinaan di Mukim Taboh Naning, Daerah Alor Gajah, Melaka yang dijangka akan dapat disiapkan pada pertengahan bulan ini.

Tujuan utama Pusat Pengujian Asap Kenderaan ini dibangunkan adalah bagi menyediakan kemudahan bersepadu bagi pemeriksaan pelepasan asap kenderaan diesel dan petrol serta pemeriksaan bunyi bising motorsikal. Selain itu, juga menyediakan tempat penstoran dan penyimpanan sementara bahan bukti kes-kes mahkamah termasuklah kenderaan yang disita yang dalam siasatan Jabatan Alam Sekitar.

Menyedari akan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik kenderaan yang perlu melakukan ujian semula pelepasan asap dan gas dari kenderaan mereka yang mana pada masakini dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak tetap seperti di kawasan-kawasan tanah lapang, tapak letak kereta awam dan sebagainya. Di bawah RMK10 Jabatan Alam Sekitar bercadang untuk meneruskan projek ini di setiap negeri di seluruh negara.

Adalah diharapkan dengan pelaksanaan projek ini akan dapat meningkatkan kecekapan pegawai-pegawai JAS dalam menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan ke atas pelepasan asap dan bunyi bising kenderaan bermotor dan juga masalah penstoran sementara bahan bukti kes-kes mahkamah yang di dalam siasatan JAS dapat diatasi. Dengan itu secara langsung akan meningkatkan lagi produktiviti kerja pegawai-pegawai JAS bagi mencapai aspirasi perkhidmatan awam ke arah pelanggan didahulukan dan pencapaian diutamakan.

Dengan adanya kemudahan ini, saya juga berharap ianya dapat mempertingkatkan lagi kesedaran orang ramai khususnya pemandu dan tuan punya kenderaan tentang tanggungjawab mereka untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam sekitar dengan menyelenggara kenderaan masing-masing dengan baik sepanjang masa.

“PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR, TANGGUNGJAWAB BERSAMA”

Terima kasih.

No comments: